حوزه مقاومت امام رضا(ع)خیرگو

پایگاه مقاومت صاحب الزمان خیرگو

حوزه مقاومت امام رضا(ع)خیرگو

پایگاه مقاومت صاحب الزمان خیرگو

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

سیایت گذاری وبرنامه ریزی در امور مربوط به فضای مجازی (it) وارتباط باسیم وبی سیم پایگاه در راستای  اجرای ماموریت های محوله رابر عهده دارد.

1- سیاست گذاری وبرنامه ریزی در جهت بهره گیری از فناوریهای جدید در پایگاه.

2- ایجاد زمینه نقش آفرینی بسیجیان در عرصه شبکه مجازی درسطح محله.

3- کمک به ارتقای سطح آگاهی های علمی بسیجیان در زمینه بهره گیری از فن آوریها در عرصه اطلاعات وارتباطات.

4- رعایت اصول امنیتی وحفاظتی در بهره برداری ازسیستم های رایانه ای ارتباطی و مخابراتی  ونگهداری و بهینه نمودن آنها  برابر ظوابط ابلاغی.

5- پی گیری تعمیرات وسایل و تجهیزات رایانه ای وخطوط مخابراتی از رده مافوق.

6- پی گیری تامین امکانات وتجهیزات رایانه ای وخطوط مخابراتی سازمانی پایگاه از رده مافوق.

7- پی گیری در جهت برقراری وتامین ارتباطات درمواقع حساس وحوادث غیرمترقبه بارده مافوق.

8- ایجاد پایانه های رایانه ای اطلاع رسانی متناسب باساختار وسازمان ابلاغی.

9- پی گیری برقراری ارتباط امن و سریع برای پایگاه دروضعیت گردانی وماموریت های جمعی پایگاه.

10- برسی وارایه شیوه های برقراری ارتباط سریع ومطمئن بافرمانده پایگاه شورای پایگاه در مواقع لزوم.

سیدهادی حسینی نژاد